Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 gminy i miasta Węgorzyno

[...]

12.       Plan zakłada szereg działań, mających na celu modernizację i rozbudowę układu komunikacyjnego oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Do najistotniejszych z nich należą:

[...]

zachowanie rezerwy terenu pod ewentualną budowę autostrady Szczecin-Gdańsk;

[...]

10. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

10.1. Rys historyczny

[...]

Poważną inwestycją państwową rzutującą na rozwój regionu była podjęta w latach trzydziestych, po dojściu Hitlera do władzy, budowa autostrady, łączącej Szczecin z Prusami Wschodnimi. Prace przy autostradzie prowadzono na terenie gminy Węgorzyno w okresie od 1936 -1938 (to musi być pomyłka - Bartosz Bajków), siłami miejscowymi i przy pomocy robotników zakwaterowanych w kilkudziesięciu obozach. Obozy w Dłusku i Podlipcach, po wybuchu II wojny światowej, przeznaczono m.in. również dla jeńców polskich.

Strategię opracowano w czerwcu 2002 roku, całość na stronie http://www.bip.wegorzyno.pl/.